வாழும் வகை !

உன் நிலை உணர்வாய்
உண்மையை அறிவாய்
உழைத்திடு பொறுப்பாய்
உயர்ந்திடு நேர்மையாய் !

You Might Also Like

Leave a Reply