பார்த்து நட !

உன் பலம் அறிந்தால்
பார்த்து நடந்தால்
பாதை தெளிவாகும்
பயணம் எளிதாகும் !

You Might Also Like

Leave a Reply