பிறவிப் பயன் !

கர்மத்தால் பிறந்தாய்
கர்ம வினை கழித்தாய்
கடமை ஆற்றினாய்
காட்டாறு கடந்தாய்
கட உள் உணர்ந்தாய் !

You Might Also Like

Leave a Reply