தேடிய நிம்மதி !

தேடி, தேடி கிடைக்காத நிம்மதி
தேடுவது நின்று போனதும்
தன்னியல்பாய் ஆனதே !

You Might Also Like

Leave a Reply