சீவ ஒளி !

மாயத் தோற்றங்கள்
மனதை விட்டு மறைய
மங்காத சீவ ஒளி
மறைப்பொருளாய்
மாறி நின்றதுவே !

You Might Also Like

Leave a Reply