நடந்தார் எவர் ?

எண்ணம் போல் வாழ்க்கை
எடுத்து சொன்னார் பலர்
எழுதி வைத்தார் சிலர்
எழுந்து நடந்தார் எவர்?

You Might Also Like

Leave a Reply