அறிவை அறி !

நூலறிவு பேசும்
மெய்யறிவு போதிக்கும்
பகுத்தறிவு விவாதிக்கும்
பட்டறிவு சரண் அடையும் !

You Might Also Like

Leave a Reply