முழுமை !

முழுமையில் இருந்தே
முற்றிய ஒன்று
முழுமை பெற்ற ஒன்று
முடிவில்லாத ஒன்று வெளிப்படும் !

You Might Also Like

Leave a Reply