பண்பட்ட மனது !

பண்புடன் வாழ்வதற்கு
படிப்பு மட்டுமே போதுமானதல்ல
பண்பட்ட மனதும் வேண்டும் !

You Might Also Like

Leave a Reply