எல்லாம் சுபமே !

மூலப்பொருள் இருக்கிறது
முடிந்ததை யோசிக்காமல்
முயற்சி என்பதை விதைத்தால்
முடிவுகள் எல்லாம் சுபமே !

You Might Also Like

Leave a Reply