உள்ளபடி பார் !

உள்ளபடி பார்க்காமல்
உருமாற்றிப் பார்ப்பதால்
உண்டான உருச்சிதைவு !

You Might Also Like

Leave a Reply