பயன் !

பயன்படுத்தாத எதுவும்
பாழாகிப் போகும்.
பயன்படுத்தியதால்
பண்பட்டதாகும் !

You Might Also Like

Leave a Reply