பிரிவினை பிரச்சினை !

நான், எனது என்று
எண்ணும் போதே
பிரிவினை பிறக்கின்றது
பிரச்சினையும் வளர்கின்றது !

You Might Also Like

Leave a Reply