இல்லாதிருக்கும் இருப்பு !

இருப்பதெல்லாம்
இல்லாமல் போனப்பின்
இல்லாதிருப்பதே
இருப்பாய் போனது !

You Might Also Like

Leave a Reply