சரியான ஒன்று !

தன் முனைப்பினால் செய்த முயற்சி
தவறாகிப் போக
தன்னைத் தானே வெளிப்படுத்தியது
சரியான ஒன்று !

You Might Also Like

Leave a Reply