நிலைத்த நிம்மதி !

நிச்சயமற்ற, நிரந்தரமற்ற நிலவுலகில்
நிலைத்த நிம்மதியை நாடி
நித்தம், நித்தம் வெளியில் அலைகிறாய் !

You Might Also Like

Leave a Reply