பார்த்து நட !

பழக்கப்பட்ட இடமானாலும்
பார்த்து நடக்கவில்லை என்றால்
பாதிப்பு உனக்குத்தான் !

You Might Also Like

Leave a Reply