கரை சேர்க்கும் அன்பு !

உன் மேல் நீ வைக்கும்
உண்மையான அன்பே
உன்னை கரை சேர்க்கும்
உண்மையான ஆன்மீகம் !

You Might Also Like

Leave a Reply