உயிர் பெற்ற விதை !

என் கண்ணீர் துளியின் ஈரம் பட்டு
என்னுள்ளிருந்த விதை ஒன்று
உயிர் பெற்று எழுந்தது !

You Might Also Like

Leave a Reply