மாற்றம் தரும் ஏற்றம் !

உலகம் முழுமையும் மாறினாலும்
உன்னுள் மாற்றம் இல்லையெனில்
உனக்குள் ஒரு ஏற்றமும் இல்லை !

You Might Also Like

Leave a Reply