பூசலார் செய்த பூஜை !

பூசலார் செய்த பூஜை
புரியவில்லை அப்போது
அசலார்க்கு செய்த பூஜை
அர்த்தமின்றி போனது இப்போது !

You Might Also Like

Leave a Reply