இறையின் அறிவு !

இரவல் வாங்கிய அறிவல்ல
இறையின் அறிவு
இறைக்க இறைக்க ஊறும் !

You Might Also Like

Leave a Reply