இருத்தலே இறை !

இருத்தலே இறையானப்பின்
எதையும் இறைஞ்சுவதற்க்கில்லை
இறை உரு எதனிடத்தும் !

You Might Also Like

Leave a Reply