வாழ்வும் , வார்த்தையும் !

வார்த்தைகள் வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்க
வாழ்பவனோ வார்த்தைகளில்
சிக்குண்டுப் போகிறான் !

You Might Also Like

Leave a Reply