தீராத மை !

எம் மையும் தீர்ந்துப் போக
உண்மையே தீராத மையாய்
தானே நிரம்பியது !

You Might Also Like

Leave a Reply