விதி மதி !

மதி விதி வசப்பட துன்பம்
விதி மதி வசப்பட இன்பம்
விதி மதி வாசம் அறுபட
வசந்த காலம் ஆரம்பம் !

Fate Intellect!

If Fate controls Intellect, it results in Pain
If Intellect controls Fate, it results in Happiness
If the essence from both of these is cut-off
results in good times.

You Might Also Like

Leave a Reply