சிவசக்தி!


சிவம் சக்தியாக இயங்க
சக்தியோ சிவத்தில் ஒடுங்க
சிவசக்தியோ அர்த்தநாரியாக
அண்டப் பெருவெளியில் ஓர்
ஆனந்த நடனம் !

You Might Also Like

Leave a Reply