மாறியது எங்கனம் ? (How did this change occur?)


ஓய்வானது ஓய்வில்லை
செயலானது செயலில்லை
இங்கு ஓய்வே செயலாய்
செயலே ஓய்வாய்
மாறியது எங்கனம் ?

Resting was never a complete rest
Working was never a complete work
Now, resting became working
and working became resting.
How did this change occur?

You Might Also Like

Leave a Reply